Facebook Twitter Flickr YouTube Google Maps RSS

Video Gallery

 

Berin Mackenzie Sensei

 

 
 
See also:
Seigo Yamaguchi Shihan
Yoshinobu Takeda Shihan
Yasumitsu Kadoya Sensei
Daiyu Takeda Sensei
Hiroshi Yamamoto Sensei
 

Please visit our Youtube channel for more videos of our favourite AKI teachers!