Facebook Twitter Flickr YouTube Google Maps RSS

Video Gallery

 

Hiroshi Yamamoto Sensei

 

 
 

See also:
Seigo Yamaguchi Shihan
Yoshinobu Takeda Shihan
Yasumitsu Kadoya Sensei
Daiyu Takeda Sensei
Berin Mackenzie Sensei

 

Please visit our Youtube channel for more videos of our favourite AKI teachers!